Pracodawca zawierając umowy z pracownikami, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów kodeksu pracy wobec zatrudnionych osób.

Obowiązek wypłacania wynagrodzenia

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wypłata należnego wynagrodzenia, w stałym i z góry określonym terminie. Jego wysokość musi być wcześniej ustalona oraz nie może być ona niższa od pensji minimalnej. Wynagrodzenie za pracę powinno być uzależnione od zakresu obowiązków, kwalifikacji pracownika, a także od rodzaju wykonywanej pracy. Pracodawca nie może opóźniać wypłaty ani przekazywać jej w ratach.

Podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Obowiązek szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Kolejnym równie ważnym obowiązkiem, jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca musi zadbać o to, aby każdy jego pracownik odbył szkolenia z zakresu BHP. Wyróżnia się tutaj wstępne i okresowe szkolenia. Są one obligatoryjne. Pracownik, który nie wziął udziału w szkoleniu BHP, nie może wykonywać swojej pracy.

Obowiązek kierowania na badania lekarskie

Każdy pracownik przed podjęciem zatrudnienia powinien zostać skierowany przez pracodawcę na obowiązkowe wstępne badania lekarskie. Ich celem jest stwierdzenie braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia. Oprócz tych badań są jeszcze badania okresowe i kontrolne. Wszystkie badania odbywają się na koszt pracodawcy.

Obowiązek podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników

Pracodawca powinien dbać o to, aby pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, czyli zdobywali lub uzupełniali wiedzę przydatną w pracy. Jednak nie ma przy tym obowiązku godzenia się na udział swoich pracowników we wszystkich szkoleniach czy kursach. To pracodawca podejmuje decyzję o tym, w jaki sposób ułatwi swoim podwładnym rozwijanie ich kwalifikacji.

Obowiązek wystawiania świadectwa pracy

W sytuacji rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest do wystawienia świadectwa pracy w terminie niezwłocznym. W tym ważnym dokumencie zawarte są najważniejsze informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia. Jest to na przykład czas trwania umowy, opis zajmowanego stanowiska wraz z obowiązkami.

Powyższe obowiązki należą do jednych z najważniejszych. Na pracodawcy ciąży jeszcze szereg innych zobowiązań, które znajdują się w kodeksie pracy.